loading
Politica de confidențialitate - Ziua Națională a Constructorului

NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

din perspectiva Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și  libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE


CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR (denumită în continuare „C.S.C.”) se aliniază Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și  libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aplicabil din data de 25 mai 2018.

CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR, cu sediul în București, Str. Episcopul Timuș nr. 25, Sector 1, înregistrată in Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 1730/A/2003, având cod de identificare fiscală 11054090, e-mail: office@casoc.ro,  prin reprezentantul său legal, dl. Cristian Stefanescu, în calitate de Director General, este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice vizate pe care le colectăm direct sau indirect de la următoarele entități juridice: membri, colaboratori fără statut de membru,  beneficiari de investiții,  colaboratori - furnizori de servicii pentru „C.S.C.”

Prin prezenta NOTĂ de INFORMARE dorim să vă aducem la cunostință care sunt scopurile și temeiurile activității de prelucrare a datelor cu caracter personal, date pe care „C.S.C.” le colectează în vederea realizării în bune condiții a acetui eveniment, precum și care sunt drepturile  persoanelor vizate enunțate anterior.

 

„C.S.C.” prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice vizate (nume, prenume, adresă e-mail, număr de telefon, imagine, voce, funcție, angajator, după caz) cu următoarele Scopuri:

  • Organizarea, in temeiul Legii nr. 350 /2018, a evenimentului Ziua Națională a Constructorului din data de 14 Septembrie 2019 la Domeniul Stirbey, Buftea, denumit in cele ce urmează evenimentul.
  • organizarea de reuniuni și simpozioane pe teme de interes pentru membrii „C.S.C.”, de programe de pregătire și specializare a personalului membrilor săi în parteneriat cu specialiști atestați;
  • participarea la acțiuni internaționale (seminarii, întâlniri de lucru, congrese, activități de cercetare științifică etc.), în domeniul construcțiilor;
  • editarea unor publicații periodice și ocazionale de specialitate, de cărți, monografii, studii și alte tipuri de publicații și lucrări de specialitate pentru domeniul construcțiilor;
  • menținerea unui sistem modern de comunicare între membrii organizației și colaboratorii acestuia;
  • utilizarea înregistrărilor video, audio și a fotografiilor care sunt realizate pe durata evenimentului și în care apare imaginea sau vocea persoanei vizate, prin difuzări pe site-ul organizației, pe site-ul evenimentului și pe site-urile partenerilor sau publicare în orice alte materiale, pe suport video, audio, electronic  sau tipărit;
  • emiterea de facturi fiscale pentru plata anumitor servicii legate de eveniment;
  • în scopul identificării unice și corecte a persoanelor fizice vizate aflate în legătură cu membrii „C.S.C.” ce urmează să participe la conferințe, dezbateri pe teme profesionale.

Datele cu caracter personal ce sunt prelucrate de „C.S.C.” și de partenerii la eveniment inclusiv de sponsori cu ocazia desfășurării evenimentului Ziua Națională a Constructorului  din data de 14 Septembrie 2019 sunt: nume, prenume, număr de telefon, adresă e-mail, imagine, voce, funcție, angajator, după caz, precum și  în înregistrări foto sau video.

Prelucrarea acestor date cu caracter personal este necesară pentru realizarea în bune condiții a activităților organizației, prevăzute în actele constitutive și în legea specială de organizare, în caz de refuz „C.S.C.” si partenerii, inclusiv sponsorii neputând să desfășoare operațiunile descrise mai sus la secțiunea ”Scopuri”.

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate în baza următoarelor Temeiuri prevăzute de Reg.(UE)2016/679:

  • realizarea intereselor legitime ale „C.S.C.”, în special pentru realizarea în bune condiții a operațiunilor ce țin de obiectul de activitate;
  • îndepliniriea obligațiilor legale sau a dispozițiilor statutare aplicabile „C.S.C.”, cum ar fi: a) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea 62/2011 – a dialogului social și statutare specifice b) obligații de raportare, c) întocmirea și evidența documentelor operaționale și financiar-contabile;

„C.S.C.” poate transmite datele cu caracter personal colectate în vederea îndeplinirii obligațiilor sale legale/statutare sau contractuale către următorii destinatari/categorii de destinatari: autorități publice centrale sau locale, consultanții sau prestatorii de servicii IT cu care colaborăm, partenerii de organizare a evenimentului,  inclusiv sponsori, în cazul în care furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a da curs unei solicitări care are la bază un temei legal ori pentru îndeplinirea obiectului de activitate sau pentru respectarea obligațiilor contractuale pe care organizația și le-a asumat.

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate (electronic și/sau tipărit) pe perioada necesară pentru a respecta diversele obligații legale, statutare sau contractuale în conformitate cu politicile și procedurile noastre interne, adoptate pentru atingerea scopului în care au fost colectate.

 „C.S.C.” si partenerii, inclusiv sponsorii se angajează să-și desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului european 2016/679, adoptând o politică de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal pe care le prelucrează, dar în același timp este interesată în a înțelege și viziunea tuturor entităților cu care se află în legătură privind protecția datelor cu caracter personal ce le-au fost furnizate sau pe care le-au transmis organizației.

Drepturile specifice conferite de GDPR:

a.Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (art. 15 GDPR),

b.Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete ( art. 16 GDPR),

c.Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (art. 17 GDPR),

d.Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (art.18 GDPR),

e.Dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (art. 20 GDPR),

f.Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea ( art. 21 GDPR),

g.Dreptul de a depune o plângere la  Autoritatea de Supraveghere dacă consideră că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, art. 77 GDPR).

În situația în care persoanele vizate  vor opta să  exercite oricare dintre drepturile enumerate mai sus, să formuleze observații sau să obțină informații sau clarificări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor lor personale, dacă vor avea întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor sau vor avea orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitatea asupra datelor lor, vor  contacta  „C.S.C.” folosind adresa de e-mail gdpr@casoc.ro.

Vă informăm, pe aceasta cale, că în România funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("A.N.S.P.D.C.P.") și că persoanele fizice vizate aflate în relație directă cu organizația dvs. și indirectă cu „C.S.C.” și partenerii acesteia la eveniment, inclusiv cu sponsorii  au  dreptul să depună o plângere atunci când consideră că le-au fost încălcate drepturile în această calitate, accesând site-ul web www.dataprotection.ro .

CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR